Klauzula informacyjna Rekrutacja

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Storage Partners Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gipsowa 11 62-080 Sierosław NIP: 7811792151. Storage Partners przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydował się na wyznaczenie Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą tradycyjną (adres powyżej), pocztą elektroniczną pod adresem: „mateusz.borowicz@saferodo.pl”. Storage Partners Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Administrator danych

W związku z przystąpieniem do rekrutacji administratorem Pani/Pana danych jest Storage Partners Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach przeprowadzenia rekrutacji odbywa się na:

- podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. w celach zawarcia umowy o pracę lub współpracę;

– podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy Kodeksu pracy oraz w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach;

– na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych do celów określenia zdolności pracownika do pracy

Podanie danych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest obligatoryjne, a w pozostałem zakresie dobrowolne.

Pani/ Pana dane w przypadku niezawarcia umowy, powinny zostać usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą, może przechowywać dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniona osoba może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. W przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym mogą zostać wykorzystane do profilowania, ale takie przetwarzanie nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób na Panią/ Pana wpływały.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych mogą mieć na podstawie zawartych umów i w ściśle określonych celach podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, organy państwowe lub innym podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków na Storage Partners Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane będą przetwarzane w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

public.common.backtop