Polityka Prywatności

Polityka prywatności, tj. zasady przetwarzania danych osobowych w Storage Partners Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Storage Partners Group sp. z o.o. zapewnia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Spółce.

 

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w zależności od podmiotu, z którym łączą Panią lub Pana (lub Pani/ Pana pracodawcę) relacje biznesowe jest Storage Partners Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gipsowa 11 62-080 Sierosław NIP: 7811792151.

Dane osobowe w związku z profilem działalności Spółki mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj.:

  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom przeprowadzającym audyt naszej działalności, podmiotom świadczącym usługi ochrony.

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej mateusz.borowicz@saferodo.pl.

Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem swoich danych:

Storage Partners Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gipsowa 11 62-080 Sierosław

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Storage Partners Group sp.z o.o. zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarzają Twoje dane.

 

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 

Przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

 

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów, lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

-

Prowadzenie statystyk

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Przez czas, kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,

w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli przetwarzamy dane, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:

  • art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;
  • art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu;

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Storage Partners Group sp. z o.o. (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Storage Partners Group sp. z o.o. a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób, którzy będą wykonywać czynności na rzecz klienta lub potencjalnego klienta z państwa trzeciego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.

 

Powrót do góry